EAN: 782421006518

Black Magic 7аБТ‚аЂТ€аЂТ Ribbed Vibrator

Vendor: Doc Johnson

$34.95

$49.95

In Stock

A silky, ripply treat from the Black Magic collection of toys from Doc Johnson, the Ribbed vibe is a versatile treat that lends itself to anal exploration particularly well. As most fans of backdoor penetration will agree, classic anal beads are still one of the most exciting-feeling toys in terms of sensation, graduated, well separated nodules pleasurably stretch and release the anal sphincter, which contribute unique, orgasmic sensations to the feeling of penetration and overall enjoyment. The Ribbed vibe boasts this must-have shape, starting off small at the perfectly tapered tip, and widening incrementally down the shaft into progressively larger balls.

Each smoothly dips down into a noticeable neck before swelling out again, so not only will you get that incomparable feeling of stimulating stretching, but once you've hit a bead you'd like to stay at for a while, the taper keeps the vibe in position. You'll notice that there isn't much of a base to speak of, making the Ribbed great (and safer) for use with a partner, if used alone, it should be with caution. Anal possibilities aside, the Ribbed is fantastic for vaginal penetration, offering a unique feeling against the sensitive inner walls, and since the powerful, multiple speeds of vibration center at the head, clitoral and other outer erogenous zone stimulation are definite possibilities.

No matter how you decide to make use of the Ribbed, the feeling of the super smooth Velvet Touch material will only add more pleasure to playtime, this ultra silky, phthalate free topping over extra safe ABS plastic gets deliciously slick with the addition of lubricant, and warms naturally to body temperature with use. Waterproof.

Specifications

  • Length: 7.25"
  • Insertable Length: 6"
  • Girth: 4.9" at largest point
  • Width: 1.5" at largest point
  • Materials: PU Coating, ABS Plastic
  • Battery: 1 x AA Batteries
  • Special Features: Waterproof, Multi-Speed, Non-Phallic, Phthalate Free, Textured Surface, Smooth Surface

Sale

Unavailable

Sold Out